Natomiast wielkie ptaki drapiezne, zajmujace

Natomiast wielkie ptaki drapieżne, zajmujące szczyty piramidy pokar- mowej, wymagają dla siebie nieraz kilku kilometrów kwadratowych przestrzeni. Ekologicznym uzasadnie- niem takiej izolacji par ptasich w okresie lęgowym na danym obszarze jest potrzeba posiadania okre- ślonego terenu łowów,’ rewiru dla zabezpieczenia po- karmu powstającemu młodemu pokoleniu. Zwłaszcza małe ptaszki izolują się w okresie lęgowym, bo zuży- wają bardzo dużo pokarmu, zbieranego w siedlisku gdzie gniazdują. Obliczono, że pa- ra sikor i jej potomstwo corocznie zjadają co naj- mniej 11/2 cetnara owadów (łącznie z’ jajami i gąsieni- cami). Na’ mniej lub więcej jednostajnych, ale rozległych siedliskach rozmieszczenie par’ jest dosyć równomierne. Gdzie indziej mniej, zawsze jednak oZ zastosowaniem się do warunków lokalnych. Badania E. Howarda, który temu zagadnieniu poświęcił znaną książkę (Territory in Bird Life), wskazują, że walka przybiera nieraz formy bardzo ostre. Nawet śpiew ptaków w tym okresie życia wydaje się być jednym z pomocniczych środków ostrzegających inne ptaki, że dany teren jest już w posiadaniu. . Potrzeba miejsca i pokarmu, tak wyraźnie zazna- czoria u mniejszych ptaków w okresie lęgowym zbie- rających pokarm w pobliżu, wydaje się być jednym z przejawów konkurencji, jaką prowadzi gatunek nie tylko z innymi gatunkar~h o podobnych zwyczajach odżywczych,’ ale także z osobnikami tego samego gatunku, tej samej populacji, o identycznych stano- wiskach zespołowych, niszach ekologicznych. Izolacja i obsada rewirów przez pary . lęgowe, równoznaczna z rozrzedzeniem rozmieszczenia osłabia konkurencję i dowodzi przystosowania się populacji gatunkowej do okresu rozrodu być może nawet ‚kosztem pewnych korzyści, wynikających z gromadnego życia. Płodność i biotyczny potencjał gatunku Płodność zwierząt jest bardzo rozmaita. Są takie, które jak słoń rodzą zaledwie jedno młode na kilka lat, inne przeciwnie składają nieustannie jajeczka, tak że liczba ich w ciągu roku może sięgać wielu milionów. Szczególnie znane są z tego pasożyty we- . wnętrzne a. spośród kręgowców liczne ryby, np. śledź, dorsz, samogłów i in. [podobne: , , ]