Jezeli na przyklad serowa mucha

Jeżeli na przykład serowa mucha (Piophila ccsei) składa naraz maksymalnie 480 jaj, a liczba jej samców i samic w przyrodzie jest mniej lub więcej jednakowa, czyli :f=0,5, należy więc tę cyfrę 0,5 przemnożyć przez 480, co czyni 240. Ponieważ czas trwania pokolenia tej muchy wynosi przeciętnie 12 dni, może dać ona przez rok około 30 pokoleń, czyli spro- wadzając płodność do tej jednostki czasu najczęściej uwzględnianej w praktyce, otrzymamy teoretyczną cyfrę 24030 możliwą liczbę osobników wyrażających potencjał biotyczny tej muchówki. Jest to jej maksy- malna rozro!łCzość, która nadaje się do mierzenia bio- logicznego (ekologicznego) oporu środowiska, jaki dany gatunek normalnie spotyka w przyrodzie, oporu prze- jawiającego się w naturalnej śmiertelności wobec fizycznych czynników środowiska oraz niszczyciel- skiej akcji drapieżników i pasożytów. Różnica pomię- dzy teoretycznym potencjałem rozrodczym, (biotycz- nym) gatunku a ilością jego osobników spotykaną w przyrodzie, byłaby w pewnym stopniu miernikiem ekologicznym działania niszczących sił tak fizycznych jak i biotycznych nastawionych przeciw danemu ga- tunkowi. W normalnej walce życiowej gatunku, za- równo przy opanowywaniu przezeń nowych siedlisk, zainstalowywaniu się w nowych zespołach, a także w zmieniających się nieustannie już istniejących, pojęcie biotycznego potencjału według Chapmana ma duże znaczenie. Decydować może nie o wyglądzie zwierzęcia, lecz o jego liczebności, a więc o prawdzi- wej sile, tak w warunkach normalnych jak i nowych. Koncepcja potencjału biotycznego, wysunięta przez Chapmana, została jednak poddana poważnej krytyce, głównie w związku z trudnością sprecyzowania poten- cjału biotycznego, odpowiadającego maksymalnej roz- rodczości. W praktyce bowiem pewniejszym mierni- kiem oporu środowiska jest liczba młodych nie, ta teoretycznie możliwa, wyrażająca maksymalną roz- -rodczość, lecz r z e c z y w i s t a p ł o d n ość ekolo- giczna, rozmaita u różnych gatunków, która w usta- bilizowanej populacji, poprzez młodociane stadia, prowadzi do zastąpienia par rodzicielskich. [hasła pokrewne: , , ]