Metody hydrobiologii ilo- sciowego szacowania

Metody hydrobiologii ilo- ściowego szacowania życia powinny. też uchodzić za wzór, podobnie jak i. botaniczne, operujące co prawda materiałem bez porównania łatwiejszym, bo nierucho- mym. Ruchliwe i zróżnicowane na całe mnóstwo wiel- kościowych i ekologicznych t)”pów, zwierzęta wyma- gają liczenia się w ogromnym stopniu z ich sposobami życia, rozmiarami, stosowania najczęściej bardzo roz- maitych metod ilościowych dla uzyskania obrazu gęstości zasiedleniowej poszczególnych populacji ga- tunkowych i całych zespołów. Zycie zespołowe Pojęcie i definicja zespołu Wzajemna zależność organizmów stwarza podstawy dla życia zespołowego. Nie znajdujemy na Ziemi ta- kiego miejsca gdzie organizmy żyłyby niezależnie od siebie. Łańcuchy uzależnień odżywczych wiążą orga- nizmy określonych przestrzeni w zespoły życia albo biocenozy, w naturalnych, nie zakłócanych przez czło- wieka warunkach pozostające w stanie mniej lub więcej wyraźnej rów n o wag i b i o t Y c z n e j, oscy- lującej wokoło stanu średniego – wyrazu przecięt- nych warunków fizycznych i biotycznych danej prze- strzeni, danego środowiska. Wszelkie zakłócenia tej równowagi regulowane są automatycznie przez współ- zależność przeważnie odżywczą poszczególnych człon- ków czy komponentów zespołu. Stąd ogólna definicja zespołu życia jako takiego naturalnego skupienia organizmów roślinnych i zwierzęcych, które wystę- . puje na danej przestrzeni w pewnym określonym składzie gatunkowym i mniej lub więcej zrównowa- żonym ustosunkowaniu liczbowym osobników poszcze- gólnych gatunków. Taką definicję dał Mobius twórca pojęcia biocenozy. Pojęciu temu najlepiej odpowiada polski termin zespół życia albo zespół biotyczny. Pełny zespół życia czyli pełna biocenoza obejmuje z reguły trzy : kategorie fizjologiczne organizmów: p r o d u c e n t ó w (rośliny), k o n s u m e n t ó w (zwie- rzęta) i r e d u c e n t ó w (bakterie), które wspólnie zdolne są stworzyć samowystarczalność, innymi słowy względną niezależność odżywczą zespołu, zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą krążenia energii i ma- terii poprzez organizmy. [patrz też: , , ]