Obieg materii w zespole –

Obieg materii w zespole – ekosystemie – o ile zespół rozumieć łącznie z fizycznymi warunkami sie- dliska – jak najściślej jest związany z dostarczaną przez słońce energią promienistą, zgodnie z zasadami , (pierwszą i drugą) termodynamiki. Przemiany energii w ekosystemie prowadzą do jej rozpraszania jako ciepła i aktywności organizmów, przy równoczesnym gromadzeniu energii potencjalnej w postaci żywej materii czyli samych organizmów. Pierwszy poziom tego gromadzenia to zielone, autotroficzne rośliny –;- producenci: dalsze poziomy to – konsumenci, zwie- rzęta. W pełnym zespole bakterie albo reducenci na drodze przemian chemicznych mineralizują szczątki życia i produkty metabolizmu konsumentów i pro- ducentów, zamykając tym samym obieg krążenia materii i energii w samowystarczalnym zespole ży- cia. Brak producentów czyni zespół n i e w y s t a r c z a 1-:- n y m, zależnym od zespołów pełnych, gdzie podstawę odżywczą tworzą rośliny. Takimi są wszystkie zespoły w środowiskach ciemnych, w głębinach oceanu, w wo- dach podziemnych, w jaskiniach, uzależnione pod względem odżywczym od środowisk naświetlonych. Niewystarczalnymi są oczywiście także wszystkie ze- społy zwierzęce w środowiskach . naświetlanych, roz- patrywane oddzielnie, niezależnie od roślin. Kryterium zasadniczym pojęcia z e s p o ł u z w i e- r z ę c e g o będzie uzależnienie odżywcze tworzących go członków i pewne, wynikające z pierwotnego uza- leżnienia od roślin, nawiązanie go do zespołu flory- stycznego. Jest rzeczą ze wszech miar wskazaną, aby : na ogół abstrakcyjne pojęcie zespołu zwierzęcego, o właściwej sobie gospodarce odżywczej i równowa- dze, pojęcie• wyrażające się w postaci łańcuchów uzależnionych od siebie gatunków (populacji), złą- czonych wraz z roślinami i bakteriami w jeden ener- getyczny cykl życia, umieć odróżnić od konkretnego pojęcia z a s i e d l e n i a z w i e r z ę c e g 0, które oznacza faunę danego środowiska, bez przesądzania wzajemnej zależności poszczególnych jej składników. [podobne: , , ]