Zespól zwierzecy, w odróznieniu od

Zespół zwierzęcy, w odróżnieniu od zasiedlenia zwie- rzęcego, jest pojęciem’ ściśle ekologicznym, którego kryterium tworzy zależność odżywcza gatunków, wy- razająca coś więcej niż faktyczny stan zasiedlenia danego środowiska. Stanowi część składową całego zespołu życia, biocenozy, biocenotopu, ekosystemu. Przez uzależnienie odżywcze swych członków zespół zwierzęcy, podobnie jak i samowystarczalny zespół . życia, wykazuje stan równowagi biologicznej, która podlegając oczywiście wahaniom wokoło pewnej śred- niej, jest jednak stanem normalnym cechującym ze- spół naturalny, nie zakłócany działalnością człowieka. Ody na przykład w Zrównoważonym zespole zwierzę- cym pewne ogniwo, reprezentowane przez określony gatunek, wzrośnie ilościowo, czyli zwiększy się wy- datnie liczba jego osobników, również prędzej czy później zwiększy się liczba osobników następnego z kolei ogniwa czyli jego naturalnego wroga. Zależność taka, regulująca się mniej lub więcej automatycznie przez tzw. f a l e ż y c i a, warunkuje skutecznie stan równowagi biologicznej – cechy zasadniczej zespołu. Można to uzmysłowić następującym uproszczonym szeregiem: 1. Warunki sprzyjające rozwojowi danego gatunku. 2. Wzrost liczebny danego gatunku. 3. Wzrost liczebny gatunku wrogiego. 4. Zmniejszenie się liczebne gatunku danego. 5. Zmniejszenie się liczebne gatunku wrogiego. 6. Stan równowagi. Oscylacje takie mogą być kilkakrotne zanim po- wrócą do stanu równowagi, mniej lub więcej zbliżo- nej do poprzedniej, lub też innej w razie ustalenia się nowych warunków. Wodne zespoły zwierząt osiadłych Zwierzęta osiadłe, przytwierdzone w pewnym sto- pniu zmieniają pojęcie powyższe zespołu zwierzęcego, o czym pouczyć nas może przykład konkretny. Na pogrążonych w wodzie rozmaitych przedmiotach pod- wodnych jak pale, korzenie, kamienie itp., znajdujemy. często w morzu naszym cha- rakterystyczne skupienia trzech gatunków zwierząt osiadłych: małża omułka (Mytilus edulis), skorupiaka pąkli (Balanus im- provisus) i mszywioła (Mem- branipora pilosa). [patrz też: , , ]