Szacowania ilosciowe ladowe: ptaki Podobnie

Szacowania ilościowe lądowe: ptaki Podobnie jak przy badaniu zespołów roślinnych na lądzie, a także planktonu i fauny derinej w wodzie, dwie główne metody są w użyciu przy szacowaniu ilościowym życia zwierzęcego w zespołach lądowych: metoda przekrojów i metoda kwadratów powierzchni. Odchylenia najważniejsze sprowadzają się w zasadzie do tego, jaki gatunek względnie grupę badamy ilo- ściowo, bowiem od rozmiarów zwierząt, od ich ‚zwy- czajów, rozmieszczenia w terenie itp. zależy różny sposób ilościowej oceny. Dla określenia stanu liczebnego ptaków w danym zespole leśnym stosować można metodę p r z e k r o- j ó w, jak to pierwotnie czynił Forbes i jego uczniowie w lasach Illinois. Metoda sprowadza się w zasadzie do . obliczania wszystkich gatunków i okazów, jakie specjalnie w tym celu szkoleni ornitolodzy dostrzegają na szlaku swej wędrówki, w. pewnym wytkniętym kierunku i na określonej co do długości trasie. Za- zwyczaj taki przekrój robi się we dwoje, krocząc równoległymi szlakami w odległości dobrego widzenia i rozpoznawania przelatujących i zrywających się ptaków, więc np. w odległości 25 m i na dystansie 50 m lub większym. Metoda ta jednak ma poważne braki, wynikające w szczególności z trudności zacho- wania określonego kierunku w pewnych zwartych zespołach, dalej z trudności powtórzenia marszruty• dla korygowania wyników, a także nie zawsze daje pewność czy jakaś forma występuje na danym odcin- ku, czy też gdzieś w sąsiedztwie (formy przelatujące). Metoda przekroju ornitologicznego ujawnia nam raczej stosunki liczbowe względne niż” absolutne, czyli dla kwestii dynamiki zespołowej, dla poznania w szcze- gólności gospodarki odżywczej mniej się nadaje. Po- żądana jest jednak jako pierwsza orientująca o ilo- ściowym ustosunkowaniu się gatunków w dużych obszarach leśnych. [przypisy: , , ]