W odniesieniu do ssaków ksiazka

W odniesieniu do ssaków książka omawia szczegó- łowo metodykę ilościowego obliczania myszowatych, wodnych szczurów, susłów i skoczków pustynnych, . kreta, . piźmaka i nutrii, wiewiórek, zajęcy, kun, pso- watych i wielkich drapieżnych. Wreszcie ssaków kopytnych, przy tym dla każdej z tych grup trzeba stosować inną metodykę w oparciu o różne sposoby życia, rozmiary i siedliska. Potrzeba oddzielnego traktowania każdej grupy, a często nawet gatunku przy stosowaniu metodyki, wskazuje wyraźnie że badanie ilościowe w odniesie- niu do zwierząt to nie -tylko zwykły „zabieg techni- czny”. To głębokie wnikanie w ekologię grup i po- szczególnych gatunków, to opieranie się o etologię i zachowanie się zwierząt w naturze. Potwierdza to następny rozdział książki Nowikowa ze wszech miar godnej polece!łia praktycznym ekolo- gom; omówiono w nim kolejno metody badania w od- niesieniu do odżywiania, rozrodu i liczebności, budowy nor, gniazd i legowisk, pasożytów, dobowego i sezo- nowego życia kręgowców, ich środowiska i zależności . zespołowych. Ekologia, jako wiedza o pełnym życiu organizmów w ich naturalnym środowisku; w większym stopniu niż inne nauki wymaga wszechstronnego, komplekso- wego badania oraz oparcia o stosunki ilościowe. Zespoły łąkowe W stosunku do zespołów łąkowych metodą zbliżoną do ilościowego przekroju byłby system lIk o s z e n i aft siatką entomologiczną, o otworze wiadomej średnicy. Pewna określona liczba koszących ruchów taką siatką w pewnym miejscu łąki, jednak w coraz to innym punkcie, równomiernie posuwając się, dała nam ilość życia, głównie owadów i pająków, występują- cych na roślinności trawiastej i zielnej. Ilość tę można porównywać z ilością życia z innego miejsca tej samej czy też innej łąki. Jednak dokładniejsze, jakkolwiek wymagające większej zabiegliwości, wy- niki daje i tutaj metoda kwadratów stosowana przy pomocy tzw. b i o c e n o m e t r u. [więcej w: , , ]