Taka równowaga jest wyrazem za-

Taka równowaga jest wyrazem za- leżności od przeciętnych zmian czynników fizycz- nych i biotycznych danego siedliska, czy miejsca za- jętego przez populację. Świadczy o mniej lub więcej stałych warunkach środowiskowych. Jest przejawem równowagi przyrody, jednak względnej, dynamicznej . . p rak t Y c z n y a s p e k t zagadnienia liczebności i dynamiki populacji wiąże się z potrzebą zachowania i użytkowania gatunków pożytecznych, zwiększania często ich liczebności, a niszczenia szkodników. – Tak więc zachowanie rzadkich lub ciekawych zwierząt wymaga ich ochrony lub zabezpieczenia naturalnych środowisk przez tworzenie rezerwatów, czyli szeroko rozumiane badania ekologiczne. – Przy potrzebie ni- szczenia gatunków szkodliwych należy stosować me- tody podobne, ale w odwrotnym kierunku; chociaż w odniesieniu do niektórych gatunków (np. króliki w Australii) nie jest to łatwy problem. •W odniesieniu do owadów szkodliwych tzw. metoda biologiczna nieraz dawała dobre wyniki, ale stosowanie .metod chemicz- nych, insektycydów, nie zawsze okazało się skuteczne, bo powstawały rasy odporne na zatrucie, a także środki te okazały się często szkodzące roślinom, ni- szczące pożyteczne zwierzęta, niezdrowe dla czło- wieka. Aklimatyzacja lub introdukcja niejednokrotnie powodowały tak masowy rozród populacji, że w no- wym środowisku zakłócały równowagę biologiczną, o czym będzie mowa dokładniej w rozdziale ostatnim. Badania ilościowe w ekologii Nowoczesne badanie populacji i życia zespołowego wymaga stosowania w jak naj szerszym stopniu meto- dy ilościowej. Aby móc wyciągać wnioski ekologiczne dotyczące nie tylko fizjonomiki fauny, strony ze- wnętrznej życia zespołowego, ale w szczególności roli. . jaką świat zwierzęcy odgrywa w gospodarce przyrody, należy zdobyć możliwie ścisłe dane o stosunkach ilościowych poszczególnych gatunków, ich zgrupowań i populacji. [podobne: , , ]