Dla takiego celu potrzeba badan

Dla takiego celu potrzeba badań ilościo- wych o wartości a b s o l u t n e j, którą uzyskujemy nie tylko przez obliczenie liczby gatunków i osob- ników nawiązujących do jednostki powierzchni lub objętości, ale także ich m a s y albo wag i (biomasy) oraz p r o d u k c j i b i o log i c z n e j czyli narasta- nia życia, jego przybywania na jednostkę powierzchni lub objętości w określonym czasie (dzień miesiąc, rok). Hydrobiologia przoduje Hydrobiologia czyli ekologia życia wodnego jako jedna z pierwszych nauk wkroczyła na ścisłą drogę ilościową, stwarzając metody zarówno przy badaniu planktonu, jak i fauny dennej, które służyć mogą za wzór dla badań w innych dziedzinach ekologii.: Po- trzeba badań ilościowych nad planktonem wysunęła się głównie ze względów praktycznych, wychodząc z faktu zasadniczej roli planktonu, jako pierwotnego źródła pokarmu większości organizmów wodnych a w szczególności ryb. Połów siecią planktonową, utworzoną jak wiadomo z gęstej jedwabnej tkaniny (gazy) młynarskiej, spro- wadza się do przecedzania przez nią określonej ilości wody, przy zatrzymaniu w sieci wszystkich tych orga- nizmów, których „oczka” nie przepuściły. Słup wody przepuszczony przez sieć mierzy się średnicą jej otworu i drogą przebytą. Schwytany plankton, który można obliczać rozmaicie, na ilość gatunków i oka- zów, objętościowo i wagowo, wyraża ilość życia z da- . nej, przeszłej przez siatkę, objętości wody. Mnożąc odpowiednio liczby, otrzymane z małych jednostek I objętościowych wody przecedzonej, uzyskujemy dane z większych przestrzeni, o ile mniej lub więcej rów- nornieme w danym miejscu rozmieszczenie planktonu do tego nas upoważnia. W przeciwnym razie należy zagęszczać sieć połowów, aby uzyskać obraz ilościowo możliwie zbliżony do rzeczywistego. [więcej w: , , ]