Znaczenie danych ilosciowych Struktura i

Znaczenie danych ilościowych Struktura i gęstość populacji Liczebność zwierząt w przyrodzie jest bardzo roz- maita. Jedne gatunki występują w ogromnych ilo- ściach, podczas gdy inne są mniej liczne lub wręcz rzadkie. Powody tego są naj rozmaitsze i wymagają szczegółowej analizy w każdym poszczególnym przy- padku. Ogólnie można powiedzieć, że stan ilościowy populacji, współbytującej z innymi w danym siedli- sku, zależy od stanowiska jakie zajmuje w gospodarce zespołu, od niszy ekologicznej, a więc od zasobów pokarmowych jakie dany gatunek znajduje oraz od naturalnych wrogów (drapieżników i pasożytów) względnie konkurentów, krępujących go w nadmier- nym rozwoju ilościowym, wreszcie od stanu śmiertel- ności w następstwie zmian środowiska fizycznego, działających szczególnie skutecznie na najbardziej wrażliwe stadia rozwojowe. Byłyby to trzy czynniki zewnętrzne, dwa biotyczne i fizyczny, w przeciwsta- wieniu do dziedzicznego czynnika wewnętrznego, mia- nowicie siły rozrodczej gatunku, czyli znanego nam już potencjału biotycznego. Można tutaj przypomnieć, że na potencjał ‚biotyczny gatunku, jego prężność ży- ciową składają się takie elementy jak płodność rzeczy- wista (nie maksymalna), ustosunkowanie się ilościowe płci do siebie, częstotliwość składania jaj, czas trwania rozwoju do stadium dojrzałości itp., elementy natury ekologicznej, charakterystyczne dla współzależności wewnątrzgatunkowych. Od ustosunkowania się wszystkich tych czynników, wewnętrznych i zewnętrżnych, międzygatunkowych do siebie zależy stan ruchomej równowagi, jaką jest ilościowy rozwój danego gatunku na określonej prze- strzeni – liczebność jego populacji mniej lub więcej zmienna w przestrzeni i czasie. Pojęcie najdokładniejsze, konkretne o liczebności daje g ę s t ość z a s i e d l e n i a, czyli ilość osob-: ników danego gatunku, przypadające na jednostkę powierzchni względnie’ objętości w rozmaitych miej- scach zasięgu i w rozmaitych okresach roku. [hasła pokrewne: , , ]