Przy czym sprecyzowac tu nalezy,

Przy czym sprecyzować tu należy, że współczynnik zdol- ności rozrodczych gatunku wyraża nam ilościowo efekt rozrodczości i śmiertelności przy normalnym. zaspokojeniu potrzeb odżywczych. O ile wyraża przy- rost liczbowy – jest dodatni, zaś w razie zmniejsza- nia się -liczbowego – ujemny. Druga zasada z a c h o w a n i a ś r e d n i c h głosi, że średnie liczby osobników dwóch gatunków od siebie pokarmowo uzależnionych są stałe, bez względu na początkowe liczby tych gatunków, pod warunkiem, że ich współczynniki rozrodcze oraz środki obrony życiowej pozostają niezmienne. Zasada ta wyraża normalne ustosunkowanie się biologii gatunków do ich środowiska. Wreszcie trzecia zasada – z a k ł ó c e n i a ś r e- d n i c h – stwierdza, że o ile jakiś czynnik niszczy osobniki obu gatunków stopniowo i proporcjonalnie , do ich liczb, średnia ilości osobników gatunku zjada- nego wzrasta, podczas gdy średnia ilości osobników gatunku pożerającego zmniejsza się. Trzy te reguły podstawowe, wprowadzone przez matematyka z obserwacji nad stanem rybołówstwa w Adriatyku, a potwierdzone także przez Gauzego w odniesieniu do pierwotniaków, hodowanych w wa- runkach laboratoryjnych, są punktem wyjścia dla dalszych uogólnień. Pozwalają stwierdzić, że w zrów- noważonym ekologicznie zespole liczba osobników gatunku nie może wzrastać nieskończenie, lecz pozo- staje w granicach dwu liczb określonych (druga za- sada Volterry); przedstawia najczęściej g ę s t ość o p t Y m a l n ą osobników danego gatunku, lub wiel- kość do takiej zbliżoną. Według E 1 t o n a jest to taka . gęstość zasiedlenia populacji, która jeszcze nie wy- wołuje autonomicznie działających przeciwstawnych .sił (głód, epidemie, pasożyty itp.), redukujących li- czebność do poziomu zagrażającego istnieniu gatunku. Jeżeli tak nie jest, zespół nie będzie w stanie pełne] równowagi biologicznej. [hasła pokrewne: , , ]