p o l i m

p o l i m o r f i z m tak bardzo znamienny dla spo- łeczeństw owadzich pozostaje w związku z różno- -rodnymi pracami jakie osobniki wykonują. Jest na- stępstwem podziału pracy i specjalizacji życiowej populacji. Poza funkcją rozrodczą samców i samic, do prac robotnic należy budowa gniazd i plastrów, karmienie i wychowywanie larw, znoszenie pokarmu dla osobników nie opuszczających gniazda, oczyszcza- nie . gniazda i wreszcie obrona społeczeństwa przed wrogami, co u pewnych mrówek i termitów sprawują osobniki bezpłciowe,’ przemienione w specjalną do tego cel u przystosowaną „kastę żołnierzy”. Wśród tych rozmaitych prac wykonywanych przez robotnicę najważniejszymi są czynnoser związane z odżywianiem młodego pokolenia. Zdaniem naj po- ważniejszych badaczy życia społecznego owadów (Wheeler), czynności te najbardziej charakteryzują życie społeczne owadów jako takie. Społeczeństwo owadów to wielka rodzina. odżywiana przez robotnice . . Ponieważ są one tylko niekompletnie rozwiniętymi samicami, które pomimo polimorfizmu i bezpłodności najwidoczniej nie zatraciły instynktów macierzyń- skich, pozornie dziwne, budzące zachwyt wychowy- wanie młodych w tym oświetleniu wydaje się mniej tajemnicze. Jak dalece życie społeczne posunęło polimorfizm, dowodzi tego” chociażby amerykański rodzaj mrówek Myrmecocystus, u którego część robotnic przez nagry- zienie im za młodu odby.tu, który w następstwie ta- kiej operacji zarasta całkowicie, przekształca się w żywe zbiorniki służące do gromadzenia pokarmu w nienormalnie rozdętych odwłokach. Osobniki takie, niby garnki z miodem, siedzą pod sklepieniem, w spe- cjalnych na ten cel przeznaczonych komorach-spiżar- niach. Państwo owadzie, mówi Remane, jest autonomicznie funkcjonującym ale nie kierowanym układem. W pań- stwie owadzim nie widać troski o indywidualne życie jednostki, nie ma żadnej pomocy w chorobie, ochrony pracy lub troski-o starców. Kto nie służy już państwu, jak np. trutnie po okresie rozrodczym, zostaje usu- nięty. W razie głodu zostają wyciągnięte ze swych komórek larwy i poczwarki, a. więc dzieci państwa i przeznaczone na zatracenie. [więcej w: , , ]