Zabawa, która, jako zjawisko etologiczne,

Zabawa, którą, jako zjawisko etologiczne, wyraźnie dostrzegamy dopiero u zwierząt wyższych i najwy- raźniej u tych, gdzie młode przychodzi na świat w sta- nie niezdolnym do samodzielnego życia, niedostatecznie rozwinięte, spełnia ważną rolę biologiczną: ćwiczy i rozwija cechy psychiczne i cielesne, prowadząc je do form bardziej doskonałych, niż skończone, lecz mało plastyczne instynkty zwierząt niższych. Wspominamy tutaj o zabawie, ponieważ wiąże się z jednej strony z próbami wychowania przez rodzi- ców, z drugiej z faktem że najczęściej bawią się młodzi, dla których zabawa jest treningiem i zaprawą do przyszłego życia. Jako przejaw, którego celem bio- logicznym jest fizyczne usprawnienie osobnika, może być zbliżona także do czynności obronnych ułatwia- jących i zabezpieczających życie, co w efekcie wycho- dzi na pożytek populacji jako całości gatunkowej. Zycie gromadne Nieco inną grupę czynników biotycznych, wewnątrz- gatunkowych stwarza życie. gromadne w obrębie po- pulacji. •Obserwując gęstość zasiedlenia rozmaitych zwierząt w przyrodzie, spotykamy się często z więk- szymi skupieniami osobników, należących do jednej populacji gatunkowej, co można nazwać gęstością wyższą w stosuriku do gęstości przeciętnej siedlisko- wej albo ekologiczne]. Takie zagęszczenia osobników populacji jednego gatunku mogą mieć rozmaite przy- czyny. Mogą być oparte na popędach społecznych, specyficznych dla pewnych zwierząt, jak w stadach antylop, jak u ptaków budujących gniazda kolonialne (gawrony, kormorany, -czaple), odbywających wędrów- ki zbiorowe lub u owadów tworzących tzw. społe- czeństwa. Kiedy indziej są one następstwem przyczyn ze- wnętrznych i z przejawami przyciągania socjalnego niewiele mają wspólnego. Rozmaite czynniki ekolo- giczne mogą je wywoływać. Więc w wodach pelagi- cznych spotykamy często skupienia jednogatunkowe licznie rozrodzonych osobników, nagromadzone prą- dami. U zwierząt osiadłych, jak pąkle i omułki, takie masowe skupienia są powszechnym zjawiskiem, wy- wołanym potrzebą podłoża i podobnymi warunkami . środowiska płynnego. [więcej w: , , ]