Allee. wysunal niezwykle ciekawa i

Allee. wysunął niezwykle ciekawą i ponętną hipotezę, że tylko takie fizjologicznie i ekologicznie korzystne ilościowo skupienia osobników stwarzają warunki, sprzyjające ewolucji w bardziej złożone społeczne ty- py organizacji, jakie widzimy u owadów społecznych. Dobór naturalny mógł z biegiem czasu skutecznie działać na te pierwotnie luźne skupienia, ujawniające jednak wyraźne dla gatunku korzyści. Gromadne życie, czyli zagęszczanie się osobników jednego gatunku jest ważne zwłaszcza z punktu wi- dzenia zespołowego, stwarzając zgoła inne możliwości niż życie indywidualne albo rozproszone. Jeżeli zbliża się do optymalnego, daje populacji przewagę nad gęstością niedostateczną, ujawniającą się w słabej prężności życiowej, jak również nad gęstością nad- mierną, przy której działać już mogą automatycznie czynniki samoregulujące przeciwstawne, zmierzające do zredukowania nadmiernej liczebności populacji, najczęściej groźne dla gatunku (brak pokarmu, dra- pieżcy, pasożyty, epidemie). Przykłady gromadnego życia kręgowców Obrazek często obserwowany. Śmietnik na podwó- rzu kamienicy miejskiej. Sfruwa stadko wróbli, kilka do kilkunastu osobników. Dziobią każdy sobie; często jeden drugiemu spod dzioba wyrywa większy okruch i ulatuje z nim na bok. Przylatuje znów inny i temu kąsek. podchwytuje, albo po prostu słabszego odpędza. Odżywiają się zu- pełnie indywidualnie i egoistycznie, bacznie jednak obserwują jeden drugiego. Do śmietnika zbliża się chłopczyk. Wszystkie wróble naraz odleciały i siadły na pobliskim murze. Po chwili, kiedy chłopiec odszedł, wszystkie stadkiem sfrunęły na śmietnik by ponownie rozpocząć żerowanie indywidualne, choć dokonywane w grupie, w stadku trzymającym się razem. Stadka wróbli tworzą się w okresie od jesieni do wiosny poza okresem rozrodu i żyda rodzinnego, są niewątpliwie grupami społecznymi, opartymi na przyciąganiu socjalnym, ale nie stanowią jakiegoś wyższego poziomu społecznego, bowiem brak tu orga- nizacji. wfększej koordynacji, hierarchii przewodnic- twa jednych nad drugimi. Są skupieniem osobników jednej populacji, o charakterze socjalnym dosyć p~er- wotnym. [podobne: , , ]