Rozstawiaja sie i zalatuja droge

Rozstawiają się i zalatują drogę uciekającej ofierze, którą dezorientują skute- cznie, tak że najczęściej osiągają wynik niezawodny. Dowodem, że „sprężyną” takiego działania jest czyn- nik ekologiczny, potrzeba zdobycia trudno uchwytne- go pokarmu. a w mniejszym stopniu popęd społeczny jest to, że rannego czy słabego współtowarzysza po- trafią natychmiast rozerwać i wspólnie pożreć. Tak czynią wilki trapione głodem. Podobnie jak wilki, na sawannach afrykańskich zorganizowane łowy na antylopy prowadzą likaony (Canis pictus). Wśród ptaków ciekawego przykładu zbiorowych ło- . wów dostarczają pelikany i kormorany, które rozsta- wiają się tyralierą niekiedy na przemian ze sobą na płytkich zalewiskach rzecznych Wołgi, gdzie zapędzają ryby na coraz to ciaśniejszą i płytszą przestrzeń. Podział pracy takich zbiorowych łowów polega na tym, że kormorany głównie nurkują a pelikany biją skrzydłami o wodę. W morzu wspólne łowy na morsy i wieloryby prowadzą najbardziej drapieżne ze wszystkich ssaków . morskich krwiożercze delfiny-orki. Z b i o r o w e ś l e d z e n i e n i e b e z p i e c z e ń- s tw a przez stada kopytnych. – Na rozle- głych obszarach sawann podzwrotnikowych, gdzie wa- runki siedliskowe zapewniają ssakom dostateczny pokarm, spotykamy się z powszechnym zjawiskiem życia stadnego. Najbardziej znane są olbrzymie stada . wśród antylop, bawołów, zebr, słoni i in. Pod wzglę- dem. składu genetycznego stada takie są poligamicz- nymi rodzinami, w których przewodzi najczęściej . stary doświadczony względnie najsilniejszy samiec. Wyjątkowo rolę tę może spełniać samica jak u słoni lub niekiedy i kopytnych. Podział pracy w stadzie niezbyt silnie jest zaznaczony. Może najbardziej wi- doczną korzyścią takiego zbiorowego obcowania wy- daje się być większa czujność wobec napastników. Tam gdzie jeden osobnik może przeoczyć podchodzą- cego drapieżnika, zbiorowy węch lub wzrok rozmaicie rozstawionych podczas żerowania zwierząt, ma większe szanse dostrzeżenia grożącego niebezpieczeństwa. [przypisy: , , ]