Podobnie jak u wielu ptaków

Podobnie jak u wielu ptaków spotykamy u ssaków zjawisko wychowywania młodych, zaprawiania ich do walki o byt i zdobywania pokarmu. Młode lisy, koty i w ogóle zwierzęta drapieżne otrzymują od matki zdobycz, którą uczą się chwytać pod jej kierownic- twem. U niedźwiedzi, kopytnych, małp i in., młode zazwyczaj po uzyskaniu samodzielności i swobody . ruchów mniej lub więcej’ długi czas przebywają w to- warzystwie matki albo obojga rodziców, tworząc typowe rodziny, które nie- raz łączą się także z in- nymi niekiedy w bardzo liczebne stada, przenoszą- ce się w poszukiwaniu pokarmu z miejsca na miejsce, z czym bliżej za- poznamy się w podroz- działaoh następnych przy omawianiu życia gromad- nego kręgowców. Jakkolwiek żyworódź- dztwo ssaków w znacz- nym stopniu skraca roz- Kunsztowne gniazdko myszy ba- dylarki. wój młodociany poza ciałem matki, to jednak u ga- tunków rodzących noworodki legowiskowe, mniej lub więcej niedołężne, okres wymagający opieki rodzi- cielskiej i odżywiania młodych mlekiem przedłuża się nieraz bardzo. To stwarza potrzebę szukania miejsc ustronnych i zakładania gniazd, bądź ziemnych jak u norników lub kreta, bądź ziemnowodnych jak u bo- bra lub dziobaka, bądź nadrzewnych jak u wiewiórki czy orzechówki. Kunsztowne gniazdko na zbożach- buduje nasza najmniejsza mysz badylarka, posuwająca się po łodygach zbóż z pomocą chwytnego ogonka. Budownictwo gniazd ssaków ustępuje jednak bardzo, tak rozmaitością jak i biotechniką, budownictwu gniazd ptaków. Wychowawcza rola zabawy w świecie zwierząt Niezależnie od przejawów wychowania młodych przez rodziców, jakie obserwujemy u ssaków i pta- ków, stwierdzić można u tych najwyższych kręgow- ców zaczątki czynności -samowychowawczych, do któ- rych w pierwszym stopniu trzeba zaliczyć zabawy. [patrz też: , , ]