Jeden zo dawnych, ale’ bardzo

Jeden z• dawnych, ale’ bardzo poważnych autorów (Gross), który zagadnieniu poświęcił całą dużą książkę wyróżnił następujące typy zabaw u zwierząt: 1. E k s p e r y m e n t o w a n i e, zwierzę ,bada wła- ściwości fizyczne własnego ciała i_ otaczających przed- miotów; wypróbowuje różne postawy i ruchy, dotyka wszystkiego dookoła, gr.yzie, rozdziobuje. 2. Zabawy lok ci m o c y j n e, nauka chodzenia, lo- tu, pływania, pląsy niektórych ptaków, skoki. 3. Zabawy ł o w i e ck i e zdobyczą żyjącą rzeczy- wistą (kot z myszą); zdobyczą żyjącą pozorną (pościg i chwytanie zwierzęcia tego samego gatunku); zdoby- czą martwą pozorną (małym przedmiotem porusza- nym przez samo zwierzę). 4. Zabawy b o j o w e, drażnienie i szamotanie się zwierząt młodocianych oraz wyraźne żartobliwe walki zwierząt nieraz dorosłych; zaprawianie się w prze- jawach siły. 5. Zabawy n a ś l a d o w c z e i s p ‚o ł e c z n e – wspólny bieg stad nie spłoszonych, zaczątki korowo- dów u żurawi, małp itp. 6. Zabawy m i ł o s n e (zaloty) u ptaków szczególnie rozwinięte w rodzaj zawodów w locie oraz sztuk tanecznych. Do .tych samowychowawczych przejawów tu i ów- dzie dołączają się zabiegi wychowawcze od strony rodziców, jak wyrzucanie przez rodziców piskląt z gniazd, celem zmuszania ich do lotu, zabawy nie- których samic (kotek) z młodymi; trenowanie młodych lisów w chwytaniu zdobyczy itp. . Samowychowawcze te próby i przejawy w świecie zwierzęcym są ważne, wskazują bowiem na potrzebę treningu i doskonalenia się osobnika zwłaszcza w po- pulacjach kręgowców wyższych, przychodzących na świat często w stanie bardzo niedoskonałym. a wyma- gającym znacznej zaprawy fizycznej i psychicznej do przyszłej walki o życie. Pod tym względem ptaki i ssaki, kontrastują bardzo z nie trenującymi i nie bawiącymi się organizmami niższymi, życie których w znacznym stopniu kierowane jest przez bardziej sztywne przejawy instynktu. [więcej w: , , ]