Gestosc populacji przyczyna wedrówek Ruchliwosc

Gęstość populacji przyczyną wędrówek Ruchliwość zwierząt w. przeciwieństwie do roślin jest jedną z najbardziej charakterystycznych, powsze- chnych ich właściwości. Zwierzęta wędrują dla różnych biologicznych potrzeb, z różnym przeznaczeniem eko- logicznym. W zależności od potrzeby zaspokojenia głodu albo rozrodu, a więc pobudek idących od we- wnątrz, dzielimy wędrówki na dwie główne grupy odżywczą i rozrodczą. Gdy pobudka idzie od zewnątrz, np. ucieczka przed drapieżnikiem •lub przed niekorzystnymi warunkami środowiska fizyczne- go, wówczas mamy do czynienia z wędrówką ob r o n n ą. W rozdziale II była mowa o ciągach ptaków we- drownych, odlatujących na surowy okres zimy w kraje cieplejsze, gdzie .łatwie] o pokarm. Wspominaliśmy . także o wędrówkach zwierząt górskich, opuszczających się w strefę leśną z górskich surowych pięter, gdzie latem bytowały i rozradzały się. W części omawiającej . formacje lądowe wspomnimy o wędrówkach obron- nych za żerem z sawann w porze suchej, a tundry w porze zimowej w sąsiednie, mniej surowe, zaso- bniejsze w pokarm rejony. Obecnie, . w rozdziale omawiającym zagadnienia populacji •wewnątrzgatunkowych, poznamy kilka przykładów w ę d r o wek jako n a s t ę P s t w a p r z e g ę s z c z e n i a p o p u l a’ c j i, jej nadmiernej liczebności, wywołanej zbyt intensywnym rozrodem. Takie wędrówki, które można uważać jako tworzące odrębny typ, są jednym ze środków r e g u l a c j i. , g ę s t o ś c i populacji i dowodzą raz jeszcze, że popu- lacja tworzy pewien całościowy układ zdolny do samo- regulacji. [hasła pokrewne: , , ]