Powszechnie znanym przykladem zabezpieczenia pokarmu

Powszechnie znanym przykładem zabezpieczenia pokarmu przyszłemu potomstwu są motyle składające jaja na roślinach odpowiednich dla gąsienicy. Choć forma dorosła żywi się sokiem kwiatów często bardzo rozmaitych, to [ednak kierowana nieomylnym „in- stynktem” samica pokrzywnika, czy pawika dziennego składa jaja na pokrzywie; a pazia królowej na dzikiej marchwi: Gąsienice tych gatunków jak wiadomo ży- wią się tymi roślinami i’ są najczęściej monofagami. Owady pasożytnicze, zwłaszcza, rozmaite gatunki gzów i ślepaków krążą n~d: ssakami, bydłem, owcami, jeleniami, końmi, by złozyć im jaja w odpowiednie miejsce pod skórę, w nozdrza itp., gdzie larwy odbędą skomplikowany rozwój. W wodzie warunki odżywczę wydają się być łatwiej- sze niż na lądzie, spotykamy tam mniej wyszukane sposoby zabezpieczenia pokarmu przyszłemu poko- leniu i nie tak troskliwe ukrywanie jaj. Liczne gatunki ważek, jętek, widelnic oraz komary składaja je wprost do wody albo przylepiają do kamieni lub roślin. Błotniarki otaczają jaja specjalną galaretowata przezroczystą wydzieliną i w seriach przylepiają do liści. Szczególną formę opieki nad potomstwem przeja wiają te liczne owady roślinożerne, które przez nakłu cie tkanki roślinnej i złożenie w niej jaj wywołują w związku z dalszym ich rozwojem powstanie tzw. w y roś l i, służącej jednocześnie jako pożywienie i obrona dla rozwijającej się we wnętrzu larwy. Na pozór wyrośl wygląda jak reakcja obronna rośliny na akcję rozwijającej się larwy, jednak reakcja korzystna także dla larwy, bowiem zabezpiecza nie tylko jej pokarm ale i ukrycie. – Można więc do’ pewnego stopnia traktować wyrośla jako kompromi- sowe rozwiązanie obu partnerów owada i rośliny. fakt, . że reakcja obronna rośliny jest równocześnie’ korzystna dla rozwijającego się owada, skłaniał umy- sły o nadmiernie filozoficznym nastawieniu do szu- kania w zjawisku powstawania wyrośli jakiejś szcze- . gól nie subtelnej celowości; choć z pewnością mamy tutaj, podobne jak gdzie indziej, bardziej wyspecja- lizowane zjawiska oparte na specyficznej koadaptacji dwu organizmów, niewątpliwie Z większą korzyścią [przypisy: , , ]