Mrówkojad wiekszy, który porzucil zycie

Mrówkojad większy, który porzucił życie nadrzewne, zachował zwyczaje przodków i nosi młode na grzbiecie. Pilnowanie jaj w morzu stosują głowonogi, ośmior- nice i mątwa a spośród ryb głowacze, babki, ostro- Opieke nad potomstwem u pławikoniko:l sprawuje ojciec, ht6ry je nosi w torbie lęgowej. Według Bredera. płetwiec i tasza. W wodach słodkich znany pod tym względem jest ciernik. Znowu, jak u. pławikoników i igliczni opiekę nad potomstwem sprawuje samczyk. Buduje z roślin gniazdko, do którego samiczka, po wzajemnej wymianie zapraszających sygnałów, składa niewielką liczbę jajeczek, które ojciec troskliwie pilnuje i którym, przez nieustanny ruch pletwami, zabezpiecza przepływ świeżej dobrze natlenionej wody, tak cpotrzebne] we wczesnych okresach rozwoju. Kłopoty płazów bezogonowych Opieka nad jajami i ich rozwojem li płazów egzo- tycznych jest tak ciekawa, że zasługuje na szczególną uwagę; dowodzi wielkich trosk wymaganych od rodzi- ców dla zabezpieczenia pełnego rozwoju w’ warunkach, od których rodzice dość znacznie się oddalili. N or- malnym środowiskiem rozwojowym płazów są. wody słodkie; ten fakt ma zasadnicze dla płazów znaczenie; jednak w miarę przystosowywania się płazów do życia lądowego, a zwłaszcza nadrzewnego, liczne ich gatunki znalazły się wobec braku odpowiedniego miejsca dla rozwoju. Niezwykła rozmaitość przejawów opieki nad po- tomstwem, obserwowana w gorących i przeważnie le- sistych okolicach globu; gdzie grupa najliczniej wy- stępuje i najciekawiej jest przystosowana, wyjaśnia przyczyny zjawiska. Niewątpliwie troska o potomstwo ma głęboki sens ekologiczny, populacyjny, zachowanie gatunku. Potrzeba budowy najrozmaitszych gniazd dla składania skrzeku oraz poświęcanie niejednokrotnie swego ciała, bądź przez 9, bądź przez d’ dla rozwoju w nim młodego pokolenia, zdaje się świadczyć o braku odpowiednich miejsc siedliskowych koniecznych dla rozwoju i ochrony młodego pokolenia. Być może w jednych miejscach wody są okresowe i mogłyby wyschnąć, w drugich – nieodpowiednie np. rwące potoki. [patrz też: , , ]