Przez dodanie do zespolu, bedacego

Przez dodanie do zespołu, będącego w równowadze nowych gatunków następuje zakłócenie równowagi. istniejącej, które, o ile nie przekracza pewnych granic. zmierza w swym efekcie ku zniszczeniu wpływów za- kłócających tę równowagę, ku przywróceniu stanu mniej lub więcej zbliżonego do stanu pierwotnego (analogia do zasady L e C h a t e l i e r w fizyko- chemii). Kiedy indziej znów, czy to wprowadżenie przez człowieka, czy niezależne od niego wt.aIgnięcie nowych gatunków, może stać się powodem zasadni- czych zmian fauny, nowej równowagi lub stanu zmie- rzającego do utworzenia nowej równowagi. Dynamika populacji i jej przyczyny Gęstość populacji jest następstwem takich zjawisk jak rozrodczość, śmiertelność, struktura grupowa (ży- cie pojedyncze, rodzinne, stadne, społeczne), prze- strzenna (centrum i krańce zasięgu), sezonowa f in. Wynikiem współdziałania tych. czynników są nie re- gularne oraz mniej lub więcej regularne, okresowe zmiany liczebności – d Y n a m i k a p o p u l a c j i. Zmiany liczebności zwierząt z a l e ż n e o d g ę s t o- ś c i P o P u l a c j i są następstwem zwiększonej śmier- telności, przejawem eliminacji nadmiaru osobników. Głównymi czynnikami dużej śmiertelności przy. nad- miernym zagęszczeniu populacji są: pokarm. drapież- niki i pasożyty, choroby; działanie ich wzma- ga się przy większej liczebności populacji. Brak pokarmu jest częstym zjawiskiem u ptaków, ssaków drapieżnych i trawożernych, u ryb morskich i nie- których, drapieżnych owadów, a w mniejszym stopniu u owadów roślinożernych, mających najczęściej do dyspozycji duże, ilości pokarmu. [przypisy: , , ]